NATO-Russland

13.10.2014 //

 

I utviklingen av partnersamarbeidet etter den kalde krigen, ble det etablert et omfattende samarbeid med Russland. I 1997 ble Grunnakten (Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security) undertegnet. Her slår man fast at NATO og Russland ikke vurderer hverandre som motstandere, og at man sammen forplikter seg til å bidra til oppbyggingen av et stabilt, fredelig, helt og fritt Europa uten skillelinjer og med et felles ønske om sterkere stabilitet og sikkerhet i Europa. Avtalen setter rammer for samarbeidet og dialogen mellom NATO og Russland. For å følge opp dette arbeidet opprettet man NATO-Russia Permanent Joint Council (PJC) som et forum for konsultasjon, koordinering og om mulig avgjørelser og tiltak relatert til sikkerhetsspørsmål som berørte begge parter. Avtalen lister også opp mulige områder for konsultasjoner og samarbeid. I bunnen lå tanken om at NATO og Russland i økende grad vil stå overfor felles utfordringer som best kan møtes gjennom samarbeid og dialog. Prinsippene for samarbeidet er basert på at NATO og Russland inngikk en rekke gjensidige forpliktelser om samarbeid og åpenhet som bygger på Helsingfors-sluttakten fra 1975.

I 2002 tok man samarbeidet ett skritt videre gjennom etableringen av NATO-Russlandsrådet (NRC) under toppmøtet i Roma i mai 2002. Romaerklæringen legger rammen for et tettere og mer omfattende arbeid mellom NATO og Russland innen alle områder av sikkerhetspolitisk interesse. Avtalen legger også rammer for frekvensen på møtene i NRC på alle nivå. Gjennom NRC har man bygget ut både politisk dialog og praktisk samarbeid. I NRC er alliansens medlemsland og Russland likeverdige partnere, og avgjørelser vil være basert på konsensus. Det har vært avholdt møter i NRC jevnlig både på ambassadørnivå og på politisk nivå. Et årlig arbeidsprogram er utviklet, og arbeidet på de ulike områdene er fulgt opp av en rekke arbeidsgrupper under NRC.

Samarbeidet har hatt sine oppturer og nedturer, men NRC har likevel vist seg som et slitesterkt forum for regelmessig politisk dialog, praktisk samarbeid og meningsbrytning. Konflikten i Georgia i 2008 førte til at NRC-samarbeidet ble frosset for en periode på ca. ett år. Ambisjonen fra NRC-toppmøtet i Lisboa i 2010 var å skape et reelt strategisk partnerskap mellom NATO og Russland. Toppmøtet sluttet seg til en rapport over felles sikkerhetsutfordringer og forslag til hvordan disse kunne løses gjennom samarbeid. Det var videre enighet om en rekke initiativ til støtte for stabiliseringen av Afghanistan med tilhørende region i bredere forstand. Et resultat av dette samarbeidet var at Russland under toppmøtet i Chicago i 2012 for første gang ble invitert til ISAF-møtet. En annen visjon fra Lisboa var å styrke samarbeidet om missilforsvar. NATO har siden den tid jevnlig gjentatt sin invitasjon om samarbeid, og samtidig understreket at alliansens eget missilforsvar ikke var rettet mot Russland. Ved inngangen til 2014 ble det blant annet samarbeidet om Afghanistan, sivil beredskap, bekjempelse av terrorisme, sjørøveri og narkotikatrafikk.

Den pågående krisen i Ukraina som startet med Russlands militære intervensjon og ulovlige annektering av Krim med etterfølgende russiskstøttede krigshandlinger i Øst-Ukraina, har satt den regelbaserte euroatlantiske sikkerhetsarkitekturen og dermed også samarbeidet mellom NATO og Russland på en alvorlig prøve. Utenriksministrene besluttet derfor under sitt møte 1.-2. april 2014 å suspendere det praktiske militære og sivile samarbeidet med Russland både i NRC og i det Euro-Atlantiske Partnerskapsrådet (EAPC). Samtidig var det enighet om å holde kanalene for politisk dialog åpne. Denne beslutningen ble videreført av utenriksministrene under utenriksministermøtet 24.-25. juni 2014 og av stats- og regjeringssjefene under toppmøtet i Wales 4-5 september 2014. NATO har hele tiden fremholdt ønsket om et fortsatt samarbeid med Russland. Et slikt samarbeid må være basert på respekt for internasjonal lov, i et Europa der hvert land kan velge sin egen sikkerhetspolitiske forankring. Dette budskapet ble sist gjentatt av stats- og regjeringssjefene i Wales. Alliansen har her igjen slått fast at NATO ikke utgjør noen trussel mot Russland, samtidig som man konstaterer at en gjenopptakelse av samarbeidet er avhengig av endringer fra russisk side.

 


Source: NORDEL   |   Bookmark and Share