Smart forsvar

NATOs generalsekretær lanserte begrepet "Smart forsvar" (Smart Defence) under sikkerhetskonferansen i München i 2011. Initiativet kom i en situasjon hvor stadig flere allierte opplever at forsvarsbudsjettene kommer under press. Målet er å utnytte tilgjengelige ressurser på en bedre måte innenfor områder som materiellanskaffelser, logistikk, utdanning og trening. Målsettingen er således ikke først å fremst å spare penger, men å få mer igjen for de pengene man bruker.

Initiativet består av tre komponenter: prioritering, spesialisering og multinasjonalt samarbeid. Ingen av disse komponentene er nye i seg selv. Norge har eksempelvis lang og god erfaring fra multinasjonalt samarbeid om F-16 og strategisk lufttransport i NATO, og forventer også gode resultater fra det nordiske forsvarssamarbeidet.  Smart forsvar innebærer imidlertid en mentalitetsendring der prioritering, spesialisering og multinasjonalt samarbeid systematisk settes inn i en helhetlig sammenheng.

På NATOs toppmøte i Chicago ble stats- og regjeringssjefene enige om en pakke med multinasjonale prosjekter som er klare for iverksetting eller er iverksatt allerede.  Et større antall med ytterligere prosjekter er under planlegging, men disse er ennå ikke klare for gjennomføring. De tre største prosjektene bør nevnes spesielt; missilforsvar, Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance samt NATO Air Policing.

Smart forsvar-initiativet må ses i sammenheng med det såkalte "Connected Forces-initiativet". Mens Smart forsvar fokuserer på å fremskaffe kapasiteter, dreier Connected Forces seg om hvordan kapasitetene best mulig kan settes i stand til å operere sammen. Med redusert operasjonstempo, vil det være nødvendig med spesielle tiltak for å sikre at Alliansen fortsatt har evne til å operere sammen. Dette har i stor grad blitt ivaretatt i de senere år gjennom deltakelse i allierte operasjoner. Til sammen vil Smart forsvar- og Connected Forces-initiativene danne grunnlaget for Alliansens langsiktige styrkemål kalt NATO Forces 2020.


Source: NORDEL   |   Bookmark and Share